به تعدادی کارگر ماهر و
نیمه ماهر درب و پنجره سازی
و جوشکاری - با بیمه
٠٩١٣٢١٦٩١٠٤

تعدادی نصاب و بتونه کار
ماهر کناف نیازمندیم
تماس : ١٤الی ١٨
٠٩١٣٢٦٥٦٨٠٢ ت.ت.م

نیازمند نیروی کار فعال
(ماهر و نیمه ماهر)
جهت کار در قنادی
٠٩١٣٤١١٩٥٢٣

استخدام کارگر ماهر
ذغال کار با چوب جنگلی
با اسکان
٠٩٢١٧٧٣٢٨٧٨ ت.ت.م

نقاش اتومبیل
جهت کارگاه فایبرگلاس
محدوده امام خمینی
٥٩ ٢٢ ١٢٨ ٠٩١٣

کارگر نیمه ماهر
جهت کارگاه MDF
و نصاب کابینت
٥٦٣٠ ٨٢٩ ٠٩١٣

تراشکار و جوشکار ماهر
ترجیحا آشنا به آرگون
شهرک صنعتی دولت آباد
٠٩٣٧٤٠١٨٨٨٠

کارگر ماهر یا نیمه ماهر
جهت کار در آبمیوه فروشی
(محدوده آمادگاه)
٣٢٢٠٢٠٧٢ ت.ت.م

سه نفر نصاب شیشه
دوجداره و سکوریت و اتومبیل
جهت شهرستان
٠٩١٣٨٩٠٧٢٨٠

نیروی کار آقا
جهت کار در پروژه
نصب آسانسور نیازمندیم
٠٩١٣٤٣٥١٤٣٨

به ١ کارگر نیمه ماهر
جهت کار در کارگاه سپرسازی
(ایران خودرو - سایپا)
٠٩٣٧٥٦٦٦٤٣٠

کارگر فنی و تراشکار
جهت کار در ماشین سازی
حقوق + بیمه (م.ص .دولت آباد)
٠٩١٣٤٠٤٣٤٢٠

کارگر ساده
مونتاژکار نیمه ماهر
آشنا به جوشکار آرگون
٠٩٣٨١٠٠٣٥٤٤

کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت کار MDF و نجاری
منطقه صنعتی دولت آباد
٦٩٠٩ ١٢٥ ٠٩١٣

به تعدادی کارگر ماهر و
نیمه ماهر برق ساختمان
(فقط ساکن اصفهان) نیازمندیم
١٣ ٢٨ ١٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

نیروی ماهر جهت در و
پنجره سازی آهنی
(منطقه صنعتی دولت آباد)
٠٩١٣٣١٨٣٤٨٠ ت.ت.م

جوشکار برق نیمه ماهر
آشنا به پروفیل
سرویس محدوده جی و بزرگمهر
٠٩١٣٠٠٠٢٨٦٥

تعدادی کارگر تولید
حقوق اداره کار + بیمه
+ حق سرویس (محدوده مرق)
٧٩٩ ٠ ٦٥٤ ٣

نیازمند نیروی کار
ماهر ، نیمه ماهر ، ساده
جهت کار در کارگاه قنادی
٠٩١٣٤١١٩٥٢٣

دیپلم یا فوق دیپلم مکانیک
حداکثر ٢٣ سال با پایان خدمت
یا معافی - شاپور جدید
٩٦٧٦ ٢١١ ٠٩١٣

کارگر ماهر ، نیمه ماهر
یا ساده جهت لوله کشی
ساختمان نیازمندیم
٥١٨٢ ٣٠٠ ٠٩١٣

به تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهرMDFکار
با بیمه نیازمندیم
٠٩١٣١٠٧٦٩٥٣

همکار خانم ماهر جهت
فروشگاه سبزی آماده ، خ دقیقی
با حقوق عالی - ٣١ ٧٠ ٦٢٦ ٣
٥٦ ٧٦ ١٢٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

به استاد کار ماهر
جهت کبابی و بریانی نیازمندیم
٠٩١٣٧٢٦٥٠٢١
٣٣٦٣٧٣٦٥

کارگرخانم جهت بسته بندی
حقوق و بیمه + سرویس
شهرک صنعتی شرق
٤٦٤١٢٣٠٢-٠٩١٣٨٢٤٥٧٤٧

به ١٠ نفر نیروی
MDF کار ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم - محدوده کاوه
٠٩١٢٤٠٨٣٧٠٢-٣٤٥٠٦١٠١

به چند نفر نیروی ماهر
و نیمه ماهر جهت نجاری
نیازمندیم
٠٩١٣٢٠٨١٨٨٣ ت.ت.م

دیپلم برق صنعتی
زیر ٢٥ سال جهت کار در
شهرک صنعتی امیرکبیر
٣٦ ٣٤ ١١٧ ٠٩١٣

آگهـی استخـدام
کارگر فنی مسلط به جوشکاری برق و مونتاژ کاری
و نقشه خوانی با سابقه کار مکفی و مرتبط
آدرس: اصفهان - شهرک صنعتی امیر کبیر
ساعت تماس: ٨ - ١٢ و ١٤ - ١٦
تلفن تماس: ٣٣٨٧٠٦٣٣

کارگر ماهر فلزکار
کابینت و لوازم اداری فلزی
٥١٢٢ ٦٤٦ ٠٩١٣
٣٧٤٨ ٧٧١ ٣

//Analytics Code