تراشکار ماهر سن٣٠ تا ٣٥
حقوق و بیمه (توافقی)
محدوده جی و ارغوانیه
٣٥٣١٠٣١٤ س تماس:١٤تا ١٧

به یک تراشکاردرشهرک
صنعتی دولت آباد نیازمندیم
حقوق اداره کار+ بیمه
٠٩١٣١٩٤١١٢٥

تراشکار ماهر
ترجیحا قالب ساز
با حقوق و مزایای مکفی
٠٩١٣٣٢٧٢٤٩٠ ت.ت.م

نیازمند کارگر ماهر
و نیمه ماهر
جهت کارگاه MDF
٠٩١٠٣٩٨٩٩٦٠

استادکار ماهر و حرفه ای
جهت کابینت MDF
نیازمندیم ٠٩١٣١٠٨٠١٧١
٠٩١٣٧٠٩٢٨١٢

نیاز به ٢ نفر تراشکار
نیمه ماهر - خ امام خمینی
نرسیده به فلکه دانشگاه
٠٩١٣٣٢٥٣١٠٠ ت.ت.م

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر
MDF کار نیازمند است
٣٣٨٠٧٠٦١

کارگر لاستیک سازی
روزانه ٥٠ الی ٦٠ هزار تومان
فلکه دانشگاه - خ حکیم فرزانه
کوچه ١٦ - پلاک ٢٠

نیروی جوشکار
ورقکار - مونتاژکار ماهر
سن : ٢٠ الی ٣٥ سال
٠٩٣٠٩١٩٨٥١٥ ت.ت.م

تعدادی نیرو جهت کار در
کارواش محدوده خیابان لاله
نیازمندیم
٠٩١٣٩٠٠٦٥٥٢ ت.ت.م

به یک تراشکاردرشهرک
صنعتی دولت آباد نیازمندیم
حقوق اداره کار+ بیمه
٠٩١٣١٩٤١١٢٥

به یک پرسکار حرفه ای
جهت کار در خشکشویی
محدوده خ بی سیم نیازمندیم
٠٩٣٨٩٣٦٥٣٨١

همبرگر محسن - آقا یا خانم
ساعت کار ١١ الی ١٩-خیابان
عسگریه ، ماهیانه ٨٠٠ تومان
٠٩٣٦١١٨٩١٠٠-٣٥٦٧٨٩٤٤

تعدادی پیشکار ماهر
جهت کارگاه تولید کفش زنانه
نیازمندیم
٠٩٣٩٤٣٥٥٥٢٤

نیروی ماهر
جهت کار در فست فود
٠٩٣٦٣٢٨٤٨٦٦

یک نفر نیروی فنی کار ماهر
و نگهبان جهت امور ساختمانی
٣٦٦٥١٠٦٦
٠٩١٣١٦٨٦٦٢٦

رستوران تهرون - نیروی
ماهر آشپزخانه،آقا،زیر ٣٠ سال
محدوده خ فیض،با جای خواب
٣٦٦٥٠٩٩٢

فروشگاه صادقی
نیازمند نیروی آقا
خ عبدالرزاق ، مقابل بانک ملی
مراجعه حضوری

به کارگر ماهر
جهت کار در رستوران
نیازمندیم
٠٩١٢٤٧٦٣٥٤٥

آقا جهت کار در واحد انبار
مدرک دیپلم یا فوق دیپلم فنی
ترجیحا برق -حداکثر سن٢٧
٦١-٣٢٦٦٩٩٦٠

به ٢ نفر نیروی کارکرده
جهت کار در فست فود
محدوده خ میر نیازمندیم
٠٩١٠١٦٧٤٤٨٤

تعدادی کارگر ماهر
و ساده جهت کارگاه MDF
٠٩١٣٧٩٧٢٢٨٢
ساعت تماس ١٥ الی ١٩

نیازمند کارگر ماهر
و نیمه ماهر MDF کار
جهت همکاری
٠٩١٠٣٩٨٩٩٦٠

تعدادی نیرو جهت کار
در کارواش محدوده
خیابان لاله نیازمندیم
٠٩١٣٩٠٠٦٥٥٢ ت.ت.م

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر MDFکار نیازمندیم
٢ - ٧٠٦١ ٣٨٠ ٣

دو نفر کارگر ماهر MDF کار
و سیسمونی کار زیر ٣٠ سال
٠٩١٦٢٩٤٤٤٠٢
٠٩٣٩٣٧٤٥١٥٩

تراشکار ماهر با توانایی
نقشه خوانی ، سن (٢٠ الی ٣٠)
محدوده جی ، ارغوانیه
٠٩١٣٦٩٤٤٤٦٤

تعدادی کارگر
نیمه ماهر و
ماهر نجار نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٧٠٤٤٩

دو کارگر ماهر خانم
آشنا به امور رستوران
محدوده ملک شهر - نگین
٠٩١٣١٦٧٣٣٤٣-٣٤٤١٣٤٨١

کارگر ماهر و نیمه ماهر
و چرخکار جهت کار در کارگاه
پسایی سازی (٢٤متری و اوحدی)
٠٩١٣٩٢٨٨٩١٧

//Analytics Code