نیروی برقکار ساختمان
ماهر و نیمه ماهر
زیر ٣٠ سال
حقوق مکفی + سرویس
رفت و برگشت ، استخدام
به صورت دائم و قراردادی
٨٥٦٥ ٥٠٤ ٠٩٣٦
ت.ت.ا.م

نیازمند فوری به یک
استادکارماهر نان فانتزی
٠٩١٣٢٦٩٥٧٧٢
٠٩١٢٨٨٨٠٦١٠-٣٤٧٠١٩٨٦

کارگر ساده آقا زیر ٣٠ سال
جهت کار در فست فود
تمام وقت ، شیخ صدوق
٠٩١٣١٧٠٦٢٨٠

تعدادی کارگر ماهر
و ساده جهت کارگاه MDF
٠٩١٣٧٩٧٢٢٨٢
ساعت تماس ١٥ الی ١٩

نیازمند کارگر فنی یا ساده
جهت کار در کارگاه آسانسور
ارغوانیه - شهرک صنعتی
نیک اندیش٠٩١٣٢٠٩٢٧٣٢

نیروی قالب گیری ماهر
جهت ریختگری
(دلیجان)
٧٩٥٠ ٠٨٨ ٠٩١٣

نیازمند نیروی ماهر
و نیمه ماهر برق کار
٠٩١٣٧٩٣٦٣٠٨

شرکت معتبر صنعتی
استخدام می نماید ، تراشکار
CNC یا معمولی ، تعمیرکار
مکانیک ٥-٠٣١٤٦٤١٢٦٩٣

تعدادی کارگر ماهر آقا
جهت کار در فلافل
سلف سرویس (محدوده خ کاوه)
١٩٠٠ ٠٢٧ ٠٩١٤ ت.ت.م

تراشکار ، جوشکار co2
شهرک صنعتی سجزی
سرویس از فلکه لاله
٠٣١٤٦٤١٢٦٠٢

تعدادی نیروی فنی
حداقل دیپلم،جهت کاردرکارگاه
شیشه ، محدوده بزرگمهر
٠٩١٣٢١٥١٢٤٨

نیازمند کارگر ساده و کارگر
ماهر جهت کار در مرغ فروشی
محدوده امام خمینی
١١٩٠ ٣٠٠ ٠٩١٣

به یک نفر جوشکار CO2
ماهر با مدرک جوشکاری نیازمندیم
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣٠٣٧٦٩٥٥

نیروی ماهر و فعال در
زمینه کافی شاپ ترجیحا
خانم - محدوده کار آتشگاه
٠٩١٣١١٥٥٠٣٩-٣٧٧١٨٨٢٩

فرکار ماهر جهت کار
در فلافل سلف سرویس
(خ کاوه)
٣٧٤٥ ٩٠٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

نیروی ماهر ، نیمه ماهر
و ساده - کارگاه چوب و MDF
محدوده خ آتشگاه
٠٩١٣١١٩١٠٥٣ت.ت.م

نقاش اتومبیل
جهت رنگ جلوپنجره
خ امام خمینی - فلکه دانشگاه
٠٩١٣٢٠٣٥١٦٤

نیروی برق ساختمان
(ماهر ، نیمه ماهر ، ساده)
نیازمندیم
٠٩١٣١٨٨٤٩٧٧

کارگاه تولیدی کیک و کلوچه
زنجبیل نیازمند یک نفر نیروی
کارگر آشنا به تولید کلوچه
با حقوق اداره کار + بیمه
٠٩١٣٦٠٣٣٠٢٢ت.ت.م

پیک ایلیا
استخدام موتورسوار با درآمد
مکفی و بیمه ، ٣٣٣٩١٠٥٠
٧٢٣٥ ١٦٩ ٠٩١٣ ت.ت.م

به تعدادی کارگر
نیمه ماهر جهت کار
در تأسیسات نیازمندیم
٧٥١٣ ٨٧٨ ٠٩١٣

ماشینچی افست
جهت کار در چاپخانه
محل کار :شهرک صنعتی جی
٠٩١٣١٠٣٥٥٠٤-٣٥٧٢٢٨٦٠

کارگر ماهر جهت کار در
مرغ فروشی حدودا ٢٠ ساله
محدوده امام خمینی
١١٩٠ ٣٠٠ ٠٩١٣

نیازمند کارگر فنی یا ساده
جهت کار در کارگاه آسانسور
ارغوانیه - شهرک صنعتی
نیک اندیش٠٩١٣٢٠٩٢٧٣٢

به تعدادی نیروی فنی
آقا جهت کار در کارگاه
شیشه دوجداره نیازمندیم
٠٩١٣٢١٥١٢٤٨

نیروی ماهر و فعال
در زمینه کافی شاپ
ترجیحاخانم محدوده کار:آتشگاه
٣٧٧١٨٨٢٩ داخلی ١

کارگرماهر و نیمه ماهر
جهت نصب درب
و چارچوب چوبی
٠٩١٣٢٢٤٧١٧٧ت.ت.م

کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت کار در کارگاه چوب و MDF
محدوده خ امام خمینی
٠٩١٣٠١٦٨٢٢٨ -٣٢٦٧٥٧٩٣

فوری - کارگر آقا
جهت کار کناف
٠٩١٣٤٢٢٩٢٦٠
ت.ت.م

استخدام
کارگر تراشکار
در منطقه صنعتی دولت آباد
٢٣١٦ ٩٠٢ ٠٩١٣

//Analytics Code