شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر MDF کار نیازمند
است - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

جوشکار
منطقه صنعتی دولت آباد
خ ٢٠ - فاز ٢ - پ ٣٢
٠٩١٣٣١٦٥١٩٦ ت.ت.م

تعدادی برقکار صنعتی
و ساختمانی
(خوابگاه و بیمه)
٠٩١٩٩٢٥١٣٣٨

نیازمند
تراشکار - فرزکار و وردست
٣٣٨٠٤٣٤٩
٠٩١٣٣١٨٢٥٩٨

تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر در زمینه MDF
ترجیحا محدوده جی
٨٢ ٢٢ ٧٩٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

نیازمند به ٢ نفر
جوشکار ماهر
٨١٢٣ ٢٣٦ ٣

نیازمند استادکار نقاش
جهت نقاشی ساختمان
١٧ ٤٧ ٣٦٧ ٠٩١٣

کارگر فنی آقا
ترجیحا آشنا به تراشکاری
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣٢٢٢١٤٥٩

به یک نفر نیروی جوان
جهت لوله کشی موتورخانه
شوفاژ نیازمندیم
١٩٧٧ ٨٧١ ٠٩١٣ ت.ت.م

نیازمند تعدادی برق کار
ساختمان ماهر و نیمه ماهر
محدوده اصفهان
١٣٩٥ ١١٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

به تعدادی کارگر فنی
نیازمندیم - محدوده درچه
٨٠٠١ ٣٧٦ ٣
٩٤٨٧ ٦١٤ ٠٩٣٥

نیروی ماهر و نیمه ماهر
جهت کناف
٠٩١٣٤١٢١٤٧٠
٣٢٦٧١٦٣٠ ت.ت.م

استخدام برشکار ماهر
آقا جهت کار در تولیدی
روکش صندلی اتومبیل
٣٦١٠ ٨٣٣ ٠٩١٣

مجسمه ساز حرفه ای
فایبرگلاس کار- تراشکارو جوشکار
کارگر ساده(محدوده برازنده)
٠٩٣٣٨٠٣٧٠٣٩

شرکت آبنوس کابین
به نیروی MDFکار ماهر
نیازمند است
٧٠٦١ ٣٨٠ ٣

به ٢ نفر نیروی جوان
جهت کار کناف
نیازمندیم
٩٠ ٢٢ ٣٠٧ ٠٩١٣

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر MDF کار نیازمند
است - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

به تعدادی برشکارCNC
آقا در محدوده امام خمینی
نیازمندیم
٨١١٦ ٨١٠ ٠٩١٣

به تعدادی استادکار
فلزکار
جهت ساخت اجاق گاز
و کباب پز نیازمندیم
ترجیحا محدوده بهارستان
٤٣٤٩ ٢٣٧ ٥
٩٩٢٨ ٠٥٨ ٠٩١٠

به تعدادی نیروی
برق کار ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم
٠٩١٣٩٦٦٨٣٥٥

فرز کار ماهر با حقوق
و مزایا مکفی نیازمندیم
م:شاپور جدید - س.ت : ٩الی١٧
٣٣٦٨٧١٠١ ت.ت.م

به تعدادی برقکار
ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم
٧٤١٧ ٣٢٦ ٠٩١٣

به تعدادی اپراتور
با سابقه کار دستگاه
تزریق پلاستیک نیازمندیم
٨٠ ٢٥ ٨٠٧ ٠٩١٣

کارگر فنی جهت خدمات
فنی(خیابان حکیم نظامی)
٥٠٨٠ ٢٢٦ ٠٩١٣
٦٠٠٣ ١١٩ ٠٩١٣

تعدادی نصاب ماهر
و برشکار حرفه ای
جهت کار در کارگاه MDF
٦٨٤٠ ٣٠٧ ٠٩١٣

به تعدادی کارگر ماهر
MDF با بیمه نیازمندیم
محدوده بهارستان
٧٩١٣ ٣٨٦ ٠٩١٣

نیازمند
کارگر آرماتوربند
جهت کار در مترو اصفهان
٢٥١٩ ٢١٧ ٠٩١٣

کارگر ماهر و نیمه ماهر
آقا یا خانم - کارگاه مبل سازی
٣٣٥٧٩١٦٥ گودرزی
٠٩١٣١١١٦١٠٥

به چند نفر MDF کار
ماهر (محدوده بلوار کشاورز)
نیازمندیم
٢٩ ٤١ ٠٩٩ ٠٩٣٩

کارگر تولید با تجربه کاری
حداکثر ٣٥ ساله
شهرک صنعتی جی
٣٥٧٢١١٠١

//Analytics Code