نیازمند نیروی کار جوان
ماهر جهت لبنیاتی تمام وقت
محدوده پروین ، ساعت تماس :
(١٨-١٥) ٠٩٩٠١٤٥٢٦٣٠

کارگر ماهر ، حدودا ٢٠
سال ، جهت کار در مرغ فروشی
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٣٠٠١١٩٠

کلینیک ساختمانی دهکده
با حقوق عالی + بیمه
MDFکارماهرجهت کارگاه(مرق)
٣٦٦٥٠٥١٧

تعدادی نیروی ماهر
جهت MDF کاری و نجاری
نیازمندیم
٠٩١٣٤٨٩٥٢٠٥

به چندنفر نیروی خانم و آقا
جهت قطعه بندی و بسته بندی مرغ
٣٥٢٣٢٥٣٩
٠٩٣٦٨٤٧٢٨٤٣

رستوران ایتالیایی نیوشا
استخدام نیروی ماهر آشپزخانه
توحید میانی،تماس ١٠صبح
به بعد - ٠٩٣٥٦٦٦٢٨٤٨

تعدادی نیروی ماهر و ساده
جهت کار در کارگاه چوب و MDF
محدوده انتهای خ آتشگاه
٠٩١٣١١٩١٠٥٣ ت.ت.م

تعمیرگاه MVM جهت
همکاری نیازمند یک نفر شاگرد
ماهر می باشد - محدوده رسالت
٠٩١٣٩١٧٩٠٠٥ ت.ت.م

به تعدادی نصابMDF کار
آشنا با کار حجم نیازمندیم
٠٩٣٧١٩٥٦٤٢٥
ت.ت.م

تراشکار جهت کار
در شهرک صنعتی دولت آباد
حقوق اداره کار + بیمه
٠٩١٣١٩٤١١٢٥

آذین فام آریا
استخدام کارگر ماهر
(ترجیحا پیستوله کار) با بیمه
٠٩١٣٣١٧٥٢٠٩

نیازمند رنگ کار چوب
ماهر یا نیمه ماهر
٨٠٥١ ٧١٢ ٠٩١٣

به تعدادی شاگرد
درب و پنجره آهن
نیازمندیم
٠٩١٣٩١٨١٦١٨

جوشکار ماهر مسلط به
مونتاژ سازه صنعتی
شهرک صنعتی جی
٠٩١٣١١٠١٦٥٩

نیازمند استادکار MDF
حوالی روشن دشت
تلفن ٠٩١٣٢٢٦١٤٤٢

کارگر ماهر خانم و آفا
جهت میوه فروشی
٣٢٢٥٧٧٩٠
٠٩١٣١٠٨٢٥٣٣ ت.ت.م

به تعدادی
MDF کار ماهر نیازمندیم
محدوده کهندژ
٠٩١٣٢٨٦٧٦٧٣ ت.ت.م

به تعدادی
MDF کار ماهر نیازمندیم
محدوده کهندژ
٠٩١٣٤٠٣٥٧٣٠ ت.ت.م

آذین فام آریا
پیستوله کار ماهر
جهت خط رنگ خودرو با بیمه
٠٩١٣٣١٧٥٢٠٩

تعدادی نیروی برق کار
ماهر و نیمه ماهر، جهت کار در
ساختمان نیازمندیم
٠٩١٣٩٦٠٣٣٢٦

فروشگاه رفاه
نیروی آقا - جهت کار در
فروشگاه مبل - میدان لاله
٣٥٥٧٦٠٣٥ ت.ت.م

به تعدادی نیروی ماهر
جهت کار در کارواش
محدوده ملک شهر نیازمندیم
٣٤٢١٦٦٥٤ ت.ت.م

نیازمند کارگر ماهر
زیر و بند سازی و مکانیکی
با بالاترین حقوق و مزایا و بیمه
٩٣٦٦ ٣٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

نصاب کابینت
کارگر نیمه ماهر و ساده
جهت کارگاه MDF
٠٩١٣٢١٦١٥١٩

استاد کار ماهر و حرفه ای
MDF کار و نجار ، حقوق-مزایا
٠٩١٣١٠٨٠١٧١
٠٩١٣٧٠٩٢٨١٢

نیازمند تعدادی نیروی
برقکارساختمانی ماهرو نیمه ماهر
٠٩١٣٩٠٦٤٨٥٢
٠٩١٣٨٠٢٧٢٦٤

به یک کارگر ساده
و نیمه ماهر جهت کارMDF
نیازمندیم
٠٩٣٨٨٣٣٧٣٣٦

نیازمند ٢ نفر کارگر جهت
سنگ کاری و سوراخ کاری
محدوده خ امام خمینی
٣٣٢٠١٤٨٨

کارگر ماهر آقا
جهت کارگاه در و پنجره
U.PVC
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩ ت.ت.م

تعدادی نیروی ماهر و ساده
جهت کار در کارگاه چوب و MDF
محدوده انتهای خ آتشگاه
٠٩١٣١١٩١٠٥٣ ت.ت.م

//Analytics Code