کارگر ساده و فنی
خانم و آقا - امام خمینی
عطاءالملک - فاز ١
٣٣٨٦٧١٥١-٠٩١٢٨٩٤٤٠١٩

کارگر تولید آقا
با تجربه کاری - حداکثر ٣٠ ساله
شهرک صنعتی جی
١١٠١ ٥٧٢ ٣

آقا با مهارت جوشکاری
CO2-٢٠ تا ٣٥ سال
جهت تولید تخت های بیمارستانی
فقط در محدوده درچه
بلوار ارتش ، بلوار کشاورز
اتوبان ذوب آهن و قائمیه
٠٩٣٦٣٢٦٦٩٥١ ت.ت.م

استخدام جوشکار ماهر
٠٩١٣٢٨٨٨٧٥١
صحراکاری

یک کارگر آقا نیمه ماهر
جهت کار فست فود -محدوده
جابر انصاری - نیمه وقت
٠٩١٣٣٠٧٨٦٥١

نانوا ماهر (تنوری)
خانم وآقا جهت کار در
کبابی آریانا-خ شیخ صدوق شمالی
٣٦٦٣٤٣٤٨ ت.ت.م

نیروی فنی ، جوان
جهت کارگاه تراشکاری
با حقوق و مزایای اداره کار
٠٩١٣١٩٤١١٢٥

کارگر فنی آقا
با حداقل دیپلم
نیازمندیم
٠٩١٣٨٩٢٩٨٦٦

به تعدادی نیرو ماهر
یا نیمه ماهر جهت
رنگ کاری چوب نیازمندیم
٤٠٥٦ ٣٢٨ ٠٩١٣ ت.ت.م

برشکار ماهر MDF
با حقوق مکفی-محدوده آتشگاه
خمینی شهر-درچه تماس ١٨-١٥
٦٤٩٧ ٢٢٩ ٠٩١٣

نیروی MDF کار
ماهر و نیمه ماهر
الزاما تا ٢٥ سال
٠٩١٣٧٨٩١٠٩٩ ت.ت.م

نیازمند جوشکار ماهر
یا نیمه ماهر - خ جی
تماس ٩ الی ١٢ و ١٦ الی ١٩
٤٢ ٩٧ ٣٠٧ ٠٩١٣

نیازمند استادکار
مکانیک خودروهای سبک
(اتوبان چمران)
٠٩ ٧٧ ٠٦٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

استخدام
آقا جهت پروژه های شبکه و
دوربین های مداربسته نیازمندیم
٣٣٣٨٨٠٠٧ ت.ت.م

مونتاژکار - برش کار ماهر
تولید سرویس خواب
میز LCD - (با جای خواب)
٠٩٣٩٠٧٧٩٩٧٦

نیروی MDF کار
ماهر و نیمه ماهر
الزاما تا ٢٥ سال
٠٩١٣٧٨٩١٠٩٩ ت.ت.م

تراشکار ماهر
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣١٢٩٤٣٣٢
ت.ت.م

به یک تراشکار
نیازمندیم
٧٣٤٥ ٣١١ ٠٩١٣

سرپرست تولید،تزریق
پلاستیک - مسلط به تعمیرات
و نگهداری و کنترل تولید
خ امام خمینی، ٠٩١٣١٠١٥١٤٣

تراشکاری سنگین ماهر
و با سابقه در شهرک صنعتی
اشترجان - ٠٩١٣٣١٤١٨٥٣
٣٧٥٨٢١٩٢ ت.ت.م

به یک کارگر ماهر
جهت کار در میوه فروشی
نیازمندیم
٧٢ ٣٣ ٣٠٣ ٠٩١٣

به یک نفر نیروی ماهر
آشنا به PLC و برق دستگاه
تزریق پلاستیک نیازمندیم
٩٩٩٠ ٥٠٢ ٩ - ٠٣١

یک نفر تراشکار ماهر
تمام وقت
محدوده خوراسگان
٠٩١٣٣٣٧٢٨٥٠ ت.ت.م

تعدادی برقکار ماهر
و نیمه ماهر نیازمندیم
٠٩١٣٣١١٩٧٧٧
٠٩١٣١٠٨٣٤٤٦

به یک نفر تراشکار
ماهر نیازمندیم
٩٧٥ ٤٤٣ ٠ ٠٩٣٩

گارسون ماهر و ظرفشور
محدوده حکیم نظامی
ساعت کار : ١٧/٣٠ الی٢٣/٣٠
٠٩١٣٢٧٠٠٨٤٧

تراشکار سنگین ماهر
و با سابقه در شهرک صنعتی
اشترجان-٠٩١٣٣١٤١٨٥٣
٣٧٥٨٢١٩٢ ت.ت.م

به تعدادی برقکار
و کاندویت کار
نیازمندیم
٠٣٠٢ ٢٦٣ ٠٩٣٨

به چند نفر استادکار
مکانیک جهت کار در نمایندگی
ایران خودرو نیازمندیم
٩٨٣٢ ١١٨ ٠٩١٣

استخدام
آقا جهت پروژه های شبکه و
دوربین های مدار بسته
٣٣٣٨٨٠٠٧ ت.ت.م

//Analytics Code