(استخدام ماشین کار)
تراشکار و فرزکار منوال
و CNC
با حداقل ٥سال سابقه کار مفید
آدرس: خ کاوه
خ فلاطوری - بعد از بازار صفا
شرکت کوثر ساین پانیز

نیازمند تعدادی همکار
ماهر و نیمه ماهر جهت کار
در کارگاه MDF و چوب
٣٣٤٥ ٣٢٨ ٠٩١٣

نیازمند برش مونتاژکار
MDF جهت کار در کارگاه
میز LCD با شرایط ویژه
٠٩١٣١٩٤٣٨٧١

به تعدادی کارگر مجرب
ساکن شاهین شهر
جهت کار در کارخانه
دستمال کاغذی
واقع در مورچه خورت
نیازمندیم
٠٩٧١ ٦٨٥ ٠٩٠١
٢٠٥٣ ٥٦٤ ٤

استخدام تعدادی راننده
همراه باخودرو نیسان و ایسوزو
جهت پخش مواد غذایی
٠٩٣٣٥٥٨٠٠٧٣

نیازمند جوشکار
CO2 و برق
و مونتاژکار ماهر
٥٢٧٠ ٢٢٦ ٠٩١٣

کارگرماهر و نیمه ماهر
جهت رویه کوبی مبلمان
راحتی و استیل ( آتشگاه)
ت.ت.م ٠٩١٣٣٢٩٩٩٥٦

شرکت معتبر تولیدی
پوشاک
- راستادوز ماهر
-سردوز زن ماهر
حقوق اداره کار+ بیمه و
سرویس ایاب و ذهاب
محدوده امام خمینی و ملک شهر
٣٣٦٨٦٤٥٤
٠٩١٣٢١٩٥١٠٦ ت.ت.م

کارگر ماهر و نیمه ماهر آقا
جهت کار آلومینیوم سازی
نیازمندیم
٠٩١٤٠٠٢٨٠٢١

به دونفر کارگر
نصاب کابینت نیازمندیم
با حقوق مکفی
٠٩١٣٩٦٠٨٢٠١

کارگر نیمه ماهر
کار در تعمیرگاه مکانیکی
خ اتوبان ذوب آهن
٠٩١٣٤٠٨٥٠٩٤

نیازمند تعدادی برق کار
ماهر و نیمه ماهر
٠٩١٣٣١١٩٧٧٧

یک شرکت مهندسی
واقع در شهرک صنعتی جی
به تعدادی
پاشش کار رنگ استاتیک
نیازمند است
٥٦٤١ ٤٠٩ ٠٩١٣ رفیعی

استادکار آلومینیوم
مقابل زندان دستگرد
تماس: ١٧-٨
٢٤٣٤ ٥٤٩ ٠٩١٣

نیازمند کارگر ماهر و
نیمه ماهر زیروبندسازی
بیمه + بالاترین حقوق و مزایا
٦٦ ٩٣ ٣٢٦ ٠٩١٣ ت.ت.م

نیازمند کارگر ماهر
و نیمه ماهر تاسیساتی
جهت لوله کشی فلزی
٠٩٣٨٥١٣٠٥٦٢ ت.ت.م

شرکت نکوسابان
نیازمند اپراتور باتجربه تراش
CNC،شهرک صنعتی محمودآباد
١٣-٣٣٨٠٠٦١٢

یک جوشکار آلومینیوم
با حقوق و مزایای عالی
نیازمندیم(شاهپور جدید)
٠٩١٣٣٣٣٩٥٤٥

نیروی کار نیمه ماهر آقا
(جوان) جهت تاسیسات آب
محدوده ی رودکی
٠٩١٣١٠٩٩٧٧٠

به یک نیروی فنی آقا
بصورت روزمزد نیازمندیم
٤٢١٩ ٢٧٢ ٣
١٦١٢ ٠٨٢ ٠٩١٣

تعدادی جوشکار CO2
ماهر
٠٩١٣٢١٧٩١٠٨

باطری ساز ماهر و
٢ نفر کارآموز برق خودرو
٣٢٢٩٤٠١٦
٠٩١٣١٠٦٦٥٥٠

آریا چوب
MDFکار ماهر - محدوده آتشگاه
نیازمندیم - ٦٧٦٦ ٧٧١ ٣
٠٥٦٤ ٣٠٤ ٠٩١٣ زارع

کارگر فنی ماهر آقا
ساکن شاهین شهر
٠٩٠١٦٢٤٧٥٦٩

آقا ترجیحا باسابقه
زیر ٢٣ سال-کار در کارگاه تزریق
پلاستیک-٠٩١٣٩١٨٥٧٦٧
٠٩٣٣٦٣٣٥٧٦٧

به یک نفر تراشکار
نیمه ماهر نیازمندیم
٠٩١٣٠٨٧٦٨١٧
ت.ت.م

برقکار نیمه ماهر
یا وردست در محدوده
شمال شهر نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٨١٢٩٨ ت.ت.م

شرکت آوا چوب
تعدادیMDF کار با حقوق عالی
منطقه صنعتی دولت آباد
٠٩١٣٣٦٨٩٥٥١

به تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر جهت کار در
کارگاه تراشکاری نیازمندیم
٠٩١٣١١٤٧٨٥٨

تراشکار ماهر
کاردر شهرک صنعتی اشترجان
٠٩١٣٣١٤١٨٥٣
٣٧٥٨٢١٩٢

//Analytics Code