آقا باسلیقه جهت تولید
پنجره آلومینیوم اختصاصی
و ترمال بریک ، امام خمینی
٣٢٣٦٣٦٣٠ ت.ت.م

به یک نفر نیروی
با سابقه جهت سری کاری
با دستگاه تراش نیازمندیم
٠٩١٣٠٣٢٣٥٨١

کارگر ماهر
تابلوساز(تابلوی تبلیغاتی)
محدوده میرزا طاهر
٠٩١٣١٦٥٣٦٤٢ ت.ت.م

استخدام
نیروی نیمه ماهر
جهت برق ساختمان
٠٩١٣٤٧٨٨٨٤٧

کارگر ماهر و نیمه ماهر
خانم و آقا در کارگاه پسایی دوزی
تماس ثابت ١٤ الی ١٥/٣٠
٠٩١٣١١٤٥١٦٨-٣٢٢٧٧٨٨٠

کارگر ماهر
MDF کار
محدوده خمینی شهر - دستگرد
٧٥ ٥٨ ٢١٢ ٠٩١٣

نیازمند کارگر فنی و تراشکار
مصاحبه و مراجعه حضوری
س تماس ٨/٣٠ -١٣
٠٩١٣٨٧٣١٠٤٦-٣٣٨٧٢٦٨٧

کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت تراشکاری شهرک صنعتی
امیرکبیر ٠٩١٣٨٧٧٩٠٢٥
٠٩١٣٤٢٢٩٠٢٥

کارگر آشنا به جوشکاری
زیر ٣٠ سال با گواهینامه
رانندگی - محدوده باهنر
٠٩١٣١٩٤٣٥٠٠

استادکار درب و پنجره ساز
آهنی و نبشی کاری ساختمان
حقوق عالی
٠٩١٣٢٠٠٠٨٧٢ ت.ت.م

به ١ نفر تراشکار ماهر
جهت کار در شهرک صنعتی
نیازمندیم - ٣٥٧٢٢٥٨٢
تماس تبلیغاتی ممنوع

تعدادی نیرو
جهت برشکاری ، مونتاژ و
نصب کابینت mdf نیازمندیم
٤٥٨٣٧٨٦٨

به تعدادی استادکار ماهر
کابینت و نجاری
محدوده بلوار کشاورز نیازمندیم
٠٩١٣١١٥٧٨٩٢

به تعدادی کارگر ماهر
در زمینه چوب و MDF
نیازمندیم - محدوده خ امام خمینی
٤٥ ٣٣ ٣٢٨ ٠٩١٣

٢ نفر نجار ماهر
جهت کار در کارگاه چوب
محدوده درچه نیازمندیم
٠٩٣٠٤٩٥٨٥٣٦ ت.ت.م

تعدادی نیروی ماهر
جهت کارگاه MDF و نجاری
محدوده آپادانا
٠٩١٣٤٨٩٥٢٠٥

به نیروی فنی آقا
زیر ٢٠ سال
در محدوده لاله نیازمندیم
٠٩١٣٢٦٦٧٢٧٨

کارگر ماهر و نیمه ماهر
خانم در کارگاه پسایی دوزی
٠٩١٣١١٤٥١٦٨-٣٢٢٧٧٨٨٠
س.تماس ثابت ١٤الی ١٥/٣٠

تراشکار ماهر باسابقه کار
بعد از فلکه دانشگاه صنعتی
خیابان کاج
٠٩١٩٩٢٥٣٥١٨-٣٣٨٠١٤٥٦

استخدام
نیروی فنی آقا ماهر
(پرسکار)
ترجیحا ساکن محدوده درچه
تماس : ١٧-٨
٠٩٣٦٠٥٤٤٢٦٦
ت.ت.ا.م

گروه به سازه
نیروی ماهر و نیمه ماهر
MDF کار - محدوده ارغوانیه
٠٩١٣٧٩٧٢٢٨٢

استادکار ماهر و نیمه ماهر
MDF و نجار نیازمندیم
٠١٧١ ١٠٨ ٠٩١٣
٢٨١٢ ٧٠٩ ٠٩١٣

یک شرکت تولیدی
نیازمند تراشکار حداکثر ٣٥ ساله
محدوده شهرک صنعتی جی
٠٩١٣٣٢٥٢٦٨٧

نیازمند MDF کار
ماهر و نیمه ماهر
و نصاب حرفه ای
٠٤ ٧١ ٠٨١ ٠٩١٣

فوری
جوشکار ماهر یا نیمه ماهر
درب و پنجره (خ امام خمینی)
٠٩١٣٨١٦٦٤٤٢ ت.ت.م

نیازمند MDF کار
ماهر و نیمه ماهر و ساده
و نصاب حرفه ای
٠٤ ٧١ ٠٨١ ٠٩١٣

کارگر ماهر جهت کارگاه
درب و پنجره آلومینیومی
٠٩١٣٣١٦٨٢٤٤
٠٩١٣٩٠٠٢٥٣٥

تراشکار ماهر باسابقه کار
بعد از فلکه دانشگاه صنعتی
خیابان کاج - ٣٣٨٠١٤٥٦
٠٩١٩٩٢٥٣٥١٨

کارگر ماهر و نیمه ماهر
و ساده جهت کار در کارگاه درب
و پنجره آلومینیوم نیازمندیم
٠٩١٣٢٠٤٥٤٢٤

به تعدادی نیروی
برقکار ماهر نیازمندیم
٠٩١٣٧٥٣٨٦٨٢

//Analytics Code