آذین فام آریا
پیستوله کار ماهر
جهت خط رنگ قطعات خودرو
٠٩١٣١١٨١٩١١

نیازمند کارگر ماهر جوان
جهت کار در مرغ فروشی
محدوده امام خمینی
٠٩١٣٣٠٠١١٩٠

نیازمند کارگر ماهر جهت
کارواش (محدوده خیابان جی)
بصورت تمام وقت
٠٩١٣٢٢٣٩٥٢٢ ت.ت.م

تعدادی نیروی ماهر
جهت برق ساختمان
نیازمندیم
٨٨٤٧ ٤٧٨ ٠٩١٣

نیروی برق کار ساختمان
ماهر- زیر٣٠ سال
دائم ، با حقوق مکفی + بیمه
٠٩٣٦٥٠٤٨٥٦٥

خدمات فنی متین
تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت جوشکاری ساختمان
٠٩٠١٩٩٦٧٢٢١

کارگر رویه کوب مبل ماهر
خانم یا آقا - محدوده رهنان
٣٣٣١٥٨٧١
٠٩١٣٧٩١٦٩١٩ ت.ت.م

رنگ کار نیمه ماهر متاهل
در نمایشگاه مبل با ضامن
معتبر - س ت : ٩ الی ١٣
٢٧٨٣ ٤٢٩ ٠٩٣٩ ت.ت.م

فرزکار و تراشکار ماهر
نیروی کنترل کیفیت
مسلط به نقشه کشی و طراحی
٠٩١٣٢٠١٩٣٣٠

استادکار ماهر و نیمه ماهر
MDF (با حقوق و مزایای عالی)
٠١٧١ ١٠٨ ٠٩١٣
٢٨١٢ ٧٠٩ ٠٩١٣

٣ نفر کارگر با روابط
عمومی بالا و ظاهری کاملا
آراسته - جهت پیتزافروشی
٠٩١٣٤٥٦٧٨١٦

به ١ نفر تراشکار
با سابقه تراش تبریز و
سابقه کار نیازمندیم
٣٥٧٢٢٥٨٣ ت.ت.م

نیروی ماهر و نیمه ماهر
جهت کار در کارگاه MDF
٠٩١٣٢١٠٢٦٣٧
٠٩١٣٣١٧٥٥٣١

استاد کار
ماهر یا نیمه ماهر نجار مبل
٠٩١٣٨٢٠٤٨٤٥
ت.ت.م

کارگر آبمیوه فروشی
ترجیحا ماهر - خانم یا آقا
٠٩٣٩٥٢٢٦٨٧٢
٣٤٤٨٨٢٧٣

کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت جوشکاری
مسلط به ارتفاع ١٤ متر
٨٩٢٩ ٠٦١ ٠٩١٣

یک نفر جوشکار ماهر
حقوق هفتصد هزار تومان
همراه با بیمه
٠٩١٣١١٨٦٣٧٥

نیروی برق کار ساختمانی
ماهر ، زیر ٣٠ سال به صورت
دائم - با بیمه و حقوق مکفی
٠٩٣٦٥٠٤٨٥٦٥

به یک رنگ کار نیمه ماهر
متاهل، جهت نمایشگاه مبل
با ضامن معتبر نیازمندیم
(ساعت تماس فقط ٩ الی ١٣)
٠٩٣٩٤٢٩٢٧٨٣
ت.ت.م

نیروی ماهر جهت تاسیسات
ساختمانی محدوده امام خمینی
و خانه اصفهان - تماس : ١٩
به بعد - ٠٩١٣١٦٨٥٩٨٦

به یک نصاب و برشکار
جهت کار در کارگاه
خدماتی (شیراز)نیازمندیم
٠٩١٧٩٢٢٣٥٦٠

به یک برق کار ماهر
یا نیمه ماهر در زمینه
ساختمان نیازمندیم
٠٩١٣١٠٨٤٢٧٦

به تعدادی نیرو
MDF کار ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم - تماس: ٩ الی ١٢:٣٠
٠٩١٣٣٠٣٨٣٠٢ ت.ت.م

نیازمند مونتاژکار ماهر
مکانیک ماشین آلات CNC
چوب - شهرک صنعتی جی
٠٩١٣٣١٩٠٧٦٨

به استاد کار ماهر و حرفه ای
نجار و MDF کار نیازمندیم
٠٩١٣١٠٨٠١٧١
٠٩١٣٧٠٩٢٨١٢ت.ت.م

به نیروی برق کارساختمانی
ماهر،زیر٣٠ سال نیازمندیم
٠٩٣٦٥٠٤٨٥٦٥
ت.ت.م

کارگر ماهر آقا
جهت کارگاه در و پنجره
U.PVC
٠٩١٣٢٦٧٨٢٠٩ ت.ت.م

صنایع غذایی اصالت
٢نیروی فنی مکانیک ماشین آلات
شهرک صنعتی جی
٣٥٧٢٢٢٩٠ داخلی ١٠١

کارگر آبمیوه فروشی
ترجیحا ماهر
٠٩١٣٣١١٣٤٥٣

یک نفر نیرو
با سابقه کار
جهت کار در پارکینگ عمومی
٠٩٣٥٩٣٩٣٥٨٥

//Analytics Code