به تعدادی استادکار
ماهر MDF جهت کار
متری نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٨٩٣٢٢ ت.ت.م

پرسنل خانم جهت کار
در فست فود محدوده
دروازه تهران نیازمندیم
٣٣٣٨٦٨٠٠-٠٩١٣٠١٢٥٧٠٦

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر MDF کار نیازمند
است ٢ - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

دیپلم یا فوق دیپلم مکانیک
حداکثر ٢٣ سال با پایان خدمت
یا معافی - شاپور جدید
٩٦٧٦ ٢١١ ٠٩١٣

تعدادی تراشکار ماهر
و کارگر ساده
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣٤٢٦٤٠٠٩

نیازمند تعدادی خانم
جهت کار در کارگاه صنایع دستی
همراه با آموزش
٠٩٣٦٢١٧٧٨٧٩-٣٤٤٥٦٠٥٨

آقا کار در کبابی محدوده
حکیم نظامی ، س کار : ١١ الی ١٥
و ١٨ الی ٢٤ ، حقوق توافقی
٠٩١٣٢٠٤٩٦٣٨ ت.ت.م

به تعدادی کارگر ماهر
یا نصاب جهت اجرای
نرده استیل
٠٩١٣٨٩٢٧٠٤٨

به تعدادی استادکار
MDF نیازمندیم
(محدوده امام خمینی)
٦٣ ٨٨ ٠١٤ ٠٩١٣

خانم یا آقا
جهت کار در فلافلی
محدوده خ عسگریه
٣٢٢٨٢٦٥٥-٠٩١٣١٢٥٧٨٩٦

کارگر ماهر جهت کار
در برشکاری در کارگاه
MDF نیازمندیم
٠٩١٣٨٧٦٣٧٦٥

(رستوران سنتی)
تخته کار ماهر ، کمک آشپز
سالن دار (خانم)
٠٩١٣٩٠٣٦٨٤٠ - ٣٢٦٧٢٩٦٨

کارگر فنی
تراشکار و سیم پیچ
نیازمندیم
٦٥٤٦ ٣٨٧ ٣

نیازمند کارگر ماهر
آپاراتی
٠٩١٣٢٠١٢٤١٥

به یک نفر تعمیرکار
لوازم گازسوز به صورت ١٠٠%
حرفه ای و ماهر نیازمندیم
٤٦ ٤٨ ٢٠٢ ٠٩١٣

کارگر ماهر یا نیمه ماهر
جهت آلومینیوم سازی
خ جی - خ مسجد علی
٠٩١٣٣٠٨٩٣٩٥

لیسانس مکانیک
با تجربه ، گرایش ساخت و تولید
جهت مدیریت سرپرستی کارگاه
٣٧٧١٣٧٤٨-٠٩١٣٦٤٦٥١٢٥

کارگر ماهر
جهت میوه فروشی
(محدوده پل تمدن)
٧٢ ٣٣ ٣٠٣ ٠٩١٣

کارگر ساده جوان مجرد
جهت استیل کاری
(نرده و جوش کاری آرگون)
٠٩١٣٧٠٣٣٣٧٠

به یک رویه کوب ماهر
مبلمان در محدوده ملک شهر
جهت شراکت نیازمندیم
٠٩١٣١١٩٢٥٥٤

شاهین شهر
به تعدادی کارگرماهر وساده
جهت کارMDFباحقوق توافقی
نیازمندیم٠٩٣٠٨٠٢٥٢٧٦

تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر MDF کار
(محدوده ملک شهر)
٠٩١٣١١٧٤١٦٩ صالحی

به تعدادی چرخکار ماهر
جهت کار در تولیدی کفش
نیازمندیم - ٣٧٧١٩١٠٠
٢٠٨٣ ١٢٥ ٠٩١٣

به تعدادی تراشکار
ماهر
نیازمندیم
٠٩١٣٤٢٦٤٠٠٩ ت.ت.م

نیروی ماهر آقا جهت کار
در آشپزخانه رستوران
محدوده صارمیه
٠٩١٣١٢٥٥٠٧٤ ت.ت.م

تعدادی کارگر فنی
جهت نصب کولرگازی
٩٢ ٢٤ ٦٦٠ ٣

برق کار صنعتی
جهت شرکت مرتبط با لبنیات
٠٩١٣٢١٥٤٣٢٤
ارسال رزومه به ٤٢٤١٣٢٥٣

به یک رویه کوب ماهر
مبلمان در محدوده ی
ملک شهر نیازمندیم
٠٩١٣١١٩٢٥٥٤

به یک نفر نجار
و MDF کار ماهر
نیازمندیم ت.ت.م
سعیدی ٠٩١٣٢٢٩٢٥٧٤

٢ نفر کارگر ماهر
جهت نصب شیشه اتومبیل
نیازمندیم
٠٩١٠٣٥٩٧٠١٤

//Analytics Code