استاد کار بنا
جهت زدن سنگ
کله پزی
٠٩٣٩٢٤٣١٠٠٤ ت.ت.م

به تعدادی ماهر
و نیمه ماهر جهت کارگاه
کابینت سازی نیازمندیم
٠٩١٣١٠٢٠٦٨٨

به تعدادی کارگر ماهر
جهت رویه کوبی مبلمان
استیل نیازمندیم
٠٩١٣٢٠٥٣٨٣٥

کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت کار در کارگاه کابینت
MDFکار و چوب نیازمندیم
٠٩١٣١٠٨٠١٧١

به تعدادی نیروی برقکار
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم
٠٩١٣١١٤١٠٩٤
ت.ت.م

به تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر جهت برق کشی
ساختمان نیازمندیم
٠٩١٣٢٧٠٦٧٢٦ ت.ت.م

خانم ماهر یا نیمه ماهر
جهت فست فود
٠٩٣٧١٧٩٩٤٧٧ ( ٩-١٨)
٣٤٦٥٨١٠٣ ( ١٣-١٧)

به یک نقاش ماهر صنعتی
جهت کار در کارگاه صنعتی
نیازمندیم
٣٣٨٦٣١١١

نیازمند کارگر ماهر
جهت چاپخانه
٠٩١٣٦٥٤٣٥٦٧

نیازمند ٢ نفر نقاش
(اتومبیل سواری)
ماهر یا نیمه ماهر
٣٤ ١٨ ٣٦٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

به یک نیروی ماهر
یا نیمه ماهر جهت کار در کارگاه
رویه کوبی مبل نیازمندیم
٠٩٣٩٨١٨٥٧٧٦

برقکار ماهر و نیمه ماهر
با بیمه
(محدوده بهارستان)
٠٩١٣٤١٣٧٦٢٦

به ٢ برق کار ساختمان
ماهر و نیمه ماهر با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم
٠٩١٣٣٠٥٤٨٦٩ ت.ت.م

به دو نفر استادکار ماهر
MDF و نجار
نیازمندیم
ساعت تماس: ١٤ الی ١٨
٢٥٠٧ ٩٩٦ ٠٩٣٨

به تعدادی نیروی ماهر
و نیمه ماهر آقا جهت کار در
کارگاه طلا سازی نیازمندیم
٠٩١٣٣٢٧١٦٩٦

به ٣ کارگر ماهر جهت
کار در نانوایی نیازمندیم
ترجیحا شاهین شهر
٢٠٦٩ ٢٨٧ ٠٩١٦ ت.ت.م

تعدادی کارآموز خانم
(ماهر و نیمه ماهر)
جهت کار در کارگاه میناکاری
٣٢٢٦٢٧٨٥-٠٩١٣٨١٥٢٤٦٥

برشکار ماهر و نیروی
ماهر و نیمه ماهر جهت کار
در کارگاه ام دی اف نیازمندیم
٠٩١٣٤٣٦٠٢٤٣

تعدادی نیروی ماهر
نقاش ساختمان
به صورت روزمزد نیازمندیم
٠٩١٣١١٣٩٤٢٨ ت.ت.م

تراشکار ماهر با سرویس
رفت و برگشت
(شهرک صنعتی اشترجان)
٣٧٥٨٢١٩٢-٠٩١٣٣١٤١٨٥٣

به تعدادی کارگر ماهر
جهت برق کشی ساختمان
نیازمندیم
٠٩١٣٢٧٠٦٧٢٦ ت.ت.م

استخدام اپراتور چاپ
آشنا به فتوشاپ
٠٩١٣٢١٨١٥٥٢

به یک نفر MDF کار
و نجار ماهر نیازمندیم
سعیدی ٠٩١٣٢٢٩٢٥٧٤
ت.ت.م

به تعدادی نیروی ماهر
MDF کار
نیازمندیم
٠٩١٤٠١٠٠١٤٥

استخدام فلز کار
دارای کارت پایان خدمت
محدوده جی
٠٩١٣٨٧٠٨٧٠١ ت.ت.م

فست فود ایرانا
نیازمند کارگر
ماهر و نیمه ماهر
( اصفهانی)
خیابان شیخ بهایی
نبش کوچه ٢٨
٠٩١٣٢٠٤٤٩٤٤ ت.ت.ا.م

به یک نفر کارگر ماهر
جهت نقاشی ساختمان
نیازمندیم
٠٩١٠٤٤٤٢٠١٩

به نصاب و نیروی
نیمه ماهر جهت کار MDF
نیازمندیم
٠٩١٣٦٠٠٠٨١٥

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر
MDF کار نیازمند است
٢ - ٣٣٨٠٧٠٦١

به کارگر ماهر خانم یا آقا
در مرغ فروشی نیازمندیم
محدوده امام خمینی
٣٣٣٢٧٥٣٠-٠٩١٣٣٠٠١١٩٠

//Analytics Code