پرسکار و تراشکار ماهر
CNC ، تمام وقت
شهرک صنعتی دولت آباد
٧٩ ١٤ ٨٠٢ ٠٩١٣

تعدادی کارگر وارد جهت
کار در فست فود نیازمندیم
(منطقه شیخ صدوق)
٠٩١٣١١١٣٦٣٢

تعدادی قصاب ماهر
فیله زن مرغ و کارگر ساده
جهت کار در فروشگاه در خ مصلی
٨١٨ ٢٠ ٩٠ ٠٩١٠

به یک کارگر
MDF کار ماهر
نیازمندیم
٣٨٧٢ ٨٢٩ ٠٩١٧

نیازمند باطری ساز
ماهر
٢٠٠٤ ٣١٠ ٠٩١٣
٣٦٥ ٣٥ ٣٦٦

به یک نفر کارگر ماهر
جهت کار در فست فود
نیازمندیم
٠٩١٣١٢٦٦٢٦٧

یک نفر کارگر ماهر خانم
و آقا جهت فست فود
س.کار : ٢٤ - ١٧
٣٤٥٠٠١٨٨-٠٩١٣١٠٣٦٤٧٥

تعدادی پرسنل ماهر
جهت کار در ساندویچی
نیازمندیم (خانم و آقا)
٠٩١٣١٦٥٧٢٥٦-٣٢٢٠٣٦٢٤

آقا فنی با سابقه
دیپلم به بالا ، ٢٥ تا ٣٥ سال
اداره کار+ بیمه-امام خمینی
٣٢٣٤٩٠٢٠

به یک نفر جوشکار
نیمه ماهر
نیازمندیم
٦٩٥٥ ٠٣٧ ٠٩١٣

تعدادی تراشکار ماهر
و نیمه ماهر و سوراخکار
٠٩١٣٤٢٦٤٠٠٩
٠٩١٣٥٥٦٤٠٠٦

یک نفر کارگر ماهر خانم
جهت فست فود
س.کار : ٢٤ - ١٧
٣٤٥٠٠١٨٨-٠٩١٣١٠٣٦٤٧٥

به تعدادی نیروی برقکار
ماهر و نیمه ماهر ساختمان
نیازمندیم
٨٢ ٨٦ ٧٥٣ ٠٩١٣

نیازمند کارگر ماهر
در زمینه مکانیک،برق،آسانسور
تجهیزات ساختمانی،پکیج و
شوفاژ - ٠٩٣٠٨٠٥٨١٨١

آقا فنی باسابقه
دیپلم به بالا ، ٢٥ تا ٣٥ سال
اداره کار+بیمه ، امام خمینی
٣٢٣٤٩٠٢٠

به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر جهت نصب نرده های
آلومینیومی و استیل نیازمندیم
٠٩٣٣٨٥٦٩١٠٤-٣٦٨٠٠٤٥١

دیپلم یا فوق دیپلم
برق صنعتی
جهت تعمیرات پمپ بنزین
٠٨٥٥ ٣٠٢ ٠٩١٣

جوشکار برق ماهر و نیمه
ماهر-آشنا به در و پنجره سازی
شهرک صنعتی بزرگ شرق
٣٥٢١١٦٦٧

پارسیان
تولیدکننده مجسمه رزین
و گچ دکوری - نیازمند کارگر
٦١٢٣ ٦٤٣ ٠٩١٣

تعدادی کارگر خانم / آقا
جهت کار در فست فود
محدوده میدان امام
٠٩٣٦٧٧٣٢٣٠١-٣٢٢١٢٠٦٦

به لوله کش ماهر جوان
آب و فاضلاب و گالوانیزه
با ابزار کامل
٣٢٦١٢٠١٣

به تعدادی کارگر ماهر
با سابقه
جهت خرد کردن مرغ نیازمندیم
٠٥ ٤٦ ٣١٤ ٠٩١٣

تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر در زمینه MDF
ترجیحا محدوده جی
٨٢ ٢٢ ٧٩٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

به تعدادی ام دی اف کار
و نجار ماهر یا نیمه ماهر و
نصاب ، محدوده خ : آتشگاه
٠٩١٣٢٠٢٠٣٦٨ ت.ت.م

استخدام
تزریق کار ماهر
با سابقه کار
٠٩٣٣١٣٣٠٠٥٩

کارگر ماهر و نیمه ماهر
جهت آب و فاضلاب ساختمان
بصورت روزمزد
٠٩١٣٣١٧٨٢٠١

استاد کار آلومینیوم
مقابل زندان دستگرد
٣٤ ٢٤ ٥٤٩ ٠٩١٣
ت.ت.م

نصاب در و پنجره
آلومینیوم
٠٩٣٧٢٤٧٥٥٦٥
ت.ت.م

نیازمند تعدادی MDF کار
ماهر یا نیمه ماهر
٠٦ ٨٥ ٢١٦ ٠٩١٣
ت.ت.م

رویه کوب مبلمان
نیازمندیم
شهرک صنعتی دولت آباد
٠٩٣٣٨٤٠٥٢١١

//Analytics Code