نیازمند
تراشکار - فرزکار و وردست
٣٣٨٠٤٣٤٩
٠٩١٣٣١٨٢٥٩٨

نیازمند
٢ نفر کارگر
آشنا به جوشکاری
٠٩١٣٢٦٧٠٣٩٠

تعدادی لترون
و MDF کار ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم (امام رضا)
٩٨٧٥ ٩١٩ ٠٩١٣

جوشکار
منطقه صنعتی دولت آباد
خ ٢٠ - فاز ٢ - پ ٣٢
٠٩١٣٣١٦٥١٩٦ ت.ت.م

استخدام استاد کار
آلومینیوم
ابتدای اتوبان ذوب آهن
٣٤ ٢٤ ٥٤٩ ٠٩١٣ ت.ت.م

به یک نفر اپراتور
تراش CNC
با تجربه نیازمندیم.
١٣-٣٣٨٠٠٦١٢

تعدادی برقکار صنعتی
و ساختمانی
(خوابگاه و بیمه)
٠٩١٩٩٢٥١٣٣٨

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر MDF کار نیازمند
است - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

تعدادی کارگر ماهر
و نیمه ماهر در زمینه MDF
ترجیحا محدوده جی
٨٢ ٢٢ ٧٩٧ ٠٩١٣ ت.ت.م

نیازمند به ٢ نفر
جوشکار ماهر
٨١٢٣ ٢٣٦ ٣

نیازمند استادکار نقاش
جهت نقاشی ساختمان
١٧ ٤٧ ٣٦٧ ٠٩١٣

کارگر فنی آقا
ترجیحا آشنا به تراشکاری
شهرک صنعتی امیرکبیر
٠٩١٣٢٢٢١٤٥٩

به یک نفر نیروی جوان
جهت لوله کشی موتورخانه
شوفاژ نیازمندیم
١٩٧٧ ٨٧١ ٠٩١٣ ت.ت.م

نیازمند تعدادی برق کار
ساختمان ماهر و نیمه ماهر
محدوده اصفهان
١٣٩٥ ١١٥ ٠٩١٣ ت.ت.م

فرز کار ماهر با حقوق
و مزایا مکفی نیازمندیم
م:شاپور جدید - س.ت : ٩الی١٧
٣٣٦٨٧١٠١ ت.ت.م

نیروی ماهر و نیمه ماهر
جهت کناف
٠٩١٣٤١٢١٤٧٠
٣٢٦٧١٦٣٠ ت.ت.م

به تعدادی کارگر فنی
نیازمندیم - محدوده درچه
٨٠٠١ ٣٧٦ ٣
٩٤٨٧ ٦١٤ ٠٩٣٥

به ٢ نفر نیروی جوان
جهت کار کناف
نیازمندیم
٩٠ ٢٢ ٣٠٧ ٠٩١٣

به تعدادی برقکار
ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم
٧٤١٧ ٣٢٦ ٠٩١٣

استخدام برشکار ماهر
آقا جهت کار در تولیدی
روکش صندلی اتومبیل
٣٦١٠ ٨٣٣ ٠٩١٣

مجسمه ساز حرفه ای
فایبرگلاس کار- تراشکارو جوشکار
کارگر ساده(محدوده برازنده)
٠٩٣٣٨٠٣٧٠٣٩

شرکت آبنوس کابین
به تعدادی نیروی ماهر و
نیمه ماهر MDF کار نیازمند
است - ٦١ ٧٠ ٨٠ ٣٣

شرکت آبنوس کابین
به نیروی MDFکار ماهر
نیازمند است
٧٠٦١ ٣٨٠ ٣

به تعدادی اپراتور
با سابقه کار دستگاه
تزریق پلاستیک نیازمندیم
٨٠ ٢٥ ٨٠٧ ٠٩١٣

کارگر فنی جهت خدمات
فنی(خیابان حکیم نظامی)
٥٠٨٠ ٢٢٦ ٠٩١٣
٦٠٠٣ ١١٩ ٠٩١٣

به تعدادی استادکار
فلزکار
جهت ساخت اجاق گاز
و کباب پز نیازمندیم
ترجیحا محدوده بهارستان
٤٣٤٩ ٢٣٧ ٥
٩٩٢٨ ٠٥٨ ٠٩١٠

به تعدادی نیروی
برق کار ماهر و نیمه ماهر
نیازمندیم
٠٩١٣٩٦٦٨٣٥٥

تعدادی نصاب ماهر
و برشکار حرفه ای
جهت کار در کارگاه MDF
٦٨٤٠ ٣٠٧ ٠٩١٣

به تعدادی برشکارCNC
آقا در محدوده امام خمینی
نیازمندیم
٨١١٦ ٨١٠ ٠٩١٣

به تعدادی کارگر ماهر
MDF با بیمه نیازمندیم
محدوده بهارستان
٧٩١٣ ٣٨٦ ٠٩١٣

//Analytics Code